سفارش تبلیغ
صبا
 
 آیا او همه را می کشد

یک سوال برای من وشاید خیلی هاپیش آمده


 که بعضیهاکه میگویندواعتقاد دارند که زمانی


 که حضرت صاحب الزمان ظهور میکندشمشیر


برمیدارد وخیلیها را میکشد وسر آنهارا میزند


 آیااین صحت دارد یانه


از نظر عقلی که فکرمیکنیم میبینیم که


  این امکانش نیست که کسی که همه منتظر 


 ایشان هستند ومیگویندکه جهان را پر از عدل


وداد میکندچرا شمشیر بردارد و خیلیهارا بکشد


آیااین عدل وداد  میشودنه این عدل نیست اگر


 عدل است باید گفت چنگیز خان نیزیک عادل بوده


  که این همه جنایت انجام داده اگر این چنین باشد


 باید گفت که کشورهایی که لشکر کشی به کشورهای


 دیگر میکنندو عده زیادی را میکشند عادلندومیتواند


 این کارراانجام دهند 


خیلیها این تفکر را دارند اما واقعیت این نیست  


 که شخصی مثل ایشان این کار راانجام بدهد.


جد ایشان پیامبر بزرگ اسلام که خیلی ازطرف  


 بزرگان وبت پرستان مکه اذیت وآزاردیدند هنگام  


ورودبه مکه میتوانست همه را بکشدوهمه را


تار ومار کند  اما این کار را نکردندوبه همه امان


دادند.دین اسلام این اجازه را نمی دهد چون دین


 محبت  دین دوست داشتن هم نوع وانس و صفاست


دین  اسلام این اجازه را نمی دهد چون دین برابری و


 برادری است این طور که نمی شودو امکان ندارد 


که فرستاده خداوند حضرت صاحب بیایدو همه رااز


تیغ بگذراند این تفکرکه حضرت صاحب الزمان همه


را از تیغ میگذرانداز تفکر کسانیست که دشمن


این حضرت میباشندو دشمن اسلام هستند واز


 کوته فکریشان واز کوته فکری کسانی است که 


باور کنند 


به امید ظهور آن حضرت


شاید این جمعه بیاید شاید 


| نوشته شده توسط عاشق منتظر در یکشنبه 87/6/3 و ساعت 12:23 صبح | نظرات دیگران()
 
بالا